Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

Sligro-ISPC Belgium nv, gevestigd te Rotselaar, België stelt uw interesse in onze onderneming en uw bezoek aan onze Site zeer op prijs. De spelregels voor het gebruik van onze Site hebben wij neergelegd in deze Gebruiksvoorwaarden en wij verzoeken u vriendelijk hiervan goede kennis te nemen.

Gebruiksvoorwaarden

Op de toegang tot en het gebruik van de websites www.sligrofoodgroup.nl, www.sligrofoodgroup.be en www.sligrofoodgroup.com (de “Site”) zijn de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) van toepassing. Door de Site te bezoeken en/of de inhoud daarvan te bekijken, accepteert u de Gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking of enig voorbehoud, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Sligro-ISPC Belgium nv heeft alle informatie op de Site zorgvuldig gecontroleerd en doet haar best deze zoveel mogelijk up-to-date te houden. Niettemin geeft Sligro-ISPC Belgium nv geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welke informatie op de Site dan ook. Daarbij wordt opgemerkt dat de definitieve versie van een publicatie of persbericht, de origineel geprinte of gedrukte versie daarvan is.
Sligro-ISPC Belgium nv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Site en/of het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de Site aanwezige informatie. Sligro-ISPC Belgium nv is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van de Site kunnen infecteren of het verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins. Geen enkel deel van de informatie op de Site vormt of mag worden opgevat als een uitnodiging om te beleggen in, of anderszins transacties aan te gaan met betrekking tot, aandelen of andere effecten van Sligro-ISPC Belgium nv of een uitnodiging door of namens Sligro-ISPC Belgium nv en/of een van haar dochtermaatschappijen om met u een overeenkomst aan te gaan. Sligro-ISPC Belgium nv geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot een andere website waarop u via de Site toegang krijgt of van waaruit toegang wordt verleend tot de Site. Dergelijke links worden slechts gegeven voor gemaksdoeleinden en Sligro-ISPC Belgium nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s op andere websites.
Sligro-ISPC Belgium nv streeft ernaar de Site continu toegankelijk te hebben, maar is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van het feit dat de Site om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is. De Site kan door Sligro-ISPC Belgium nv tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de inhoud van de Site en alle downloads komt toe aan Sligro-ISPC Belgium nv en/of haar dochterondernemingen. Alle rechten terzake zijn voorbehouden. De informatie op de Site, met inbegrip van, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, tekst, presentaties, cijfers, afbeeldingen en geluid mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sligro-ISPC Belgium nv niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen. Sligro-ISPC Belgium nv verleent het recht (gedeeltes van) de inhoud van de Site voor persoonlijk gebruik te kopiëren, op te slaan, te tonen en te reproduceren mits:
deze inhoud uitsluitend wordt gebruikt voor informatiedoeleinden en niet voor commerciële en/of politieke doeleinden;
op elke kopie of gedeelte daarvan wordt vermeld dat de kopie afkomstig is van de Site.
Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de Site is uitdrukkelijk verboden.

Merken en logo’s

Alle op de Site afgebeelde handelsmerken (woord- en/of beeldmerken), dienstmerken en logo’s zijn geregistreerd door Sligro-ISPC Belgium nv en/of haar dochtermaatschappijen. Uit niets op de Site kan worden afgeleid dat enige licentie of recht op het gebruik van deze merken en/of logo’s is gegeven. Hiervoor is vereist dat schriftelijke toestemming wordt gegeven door Sligro-ISPC Belgium nv en/of haar dochterondernemingen. Elk gebruik en/of misbruik van deze merken en/of logo’s is strikt verboden.
Specifieke software die via de site beschikbaar wordt gesteld
Eventuele software die beschikbaar wordt gesteld om van de site te downloaden (de ‘Software’) is het auteursrechtelijk beschermde werk van Sligro-ISPC Belgium nv en/of de derde leverancier van de Software. Op het gebruik van de Software zijn de bepalingen van toepassing van de Licentie-overeenkomst met de eindgebruiker die bij de Software gevoegd is of in de Software is opgenomen (de ‘Licentie-overeenkomst’). Het is mogelijk dat een eindgebruiker dient in te stemmen met de bepalingen uit de Licentie-overeenkomst alvorens hij de software kan installeren. De Software wordt uitsluitend ter beschikking gesteld om te downloaden door eindgebruikers in overeenstemming met de Licentie-overeenkomst. De reproductie of herdistributie van de Software in strijd met de Licentie-overeenkomst kan resulteren in civiel-rechtelijke en/of strafrechtelijke boetes. Het kopiëren van de Software voor verdere reproductie of herdistributie is uitdrukkelijk verboden. Sligro-ISPC Belgium nv sluit hierbij alle garanties met betrekking tot de Software uit.

Top ↑

Deze site gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Accepteer cookies | Weiger cookies